Tholos of Athena Pronaia panorama

0 6

Tholos of Athena Pronaia panorama

For sale on gettyimages

My Board ”Delfi” on gettyimages

My photos for sale on gettyimages

My weblog Λογεικών Logikon

Η Θόλος είναι, ίσως, το πιο χαρακτηριστικό μνημείο των Δελφών, που δεσπόζει στο ιερό της Αθηνάς Προναίας ανάμεσα στο νεότερο ναό της Αθηνάς και στο θησαυρό των Μασσαλιωτών. Πρόκειται για αριστούργημα της κλασικής αρχιτεκτονικής, του οποίου, όμως, αγνοούμε τη χρήση. Έχει συσχετισθεί με χθόνια λατρεία, ωστόσο, ο περιηγητής Παυσανίας, που είδε τα ερείπιά του το 2ο αι. μ.Χ. δεν το μνημονεύει ως ναό. Το εντυπωσιακό κυκλικό κτήριο χρονολογείται στο 380 π.Χ. Όπως μαθαίνουμε από το Βιτρούβιο, υπεύθυνος αρχιτέκτονας για την κατασκευή της Θόλου ήταν ο Θεόδωρος από τη Φώκαια ή τη Φωκίδα, ο οποίος, μάλιστα, είχε γράψει και βιβλίο για τον τρόπο οικοδόμησής της.
Tholos is maybe probably the most attribute monument of Delphi, which dominates the sanctuary of Athena Pronaia between the most recent temple of Athena and the treasure of Massalioton. This masterpiece of classical structure, which, nevertheless, ignore the use. Has been related to chthonic cult, nevertheless, Pausanias, who noticed the ruins of the 2nd century. A.D. to not point out as a temple. The spectacular round constructing courting to 380 BC As we study from Vitruvius, the architect answerable for the development of the dome was Theodore from Phocea or Phocis, who, certainly, had written a guide on the way it was constructed.

Πρόκειται για το σημαντικότερο μνημείο που σώζεται από το ιερό του Απόλλωνα που βρίσκεται στους Δελφούς. Σύμφωνα με τον θρύλο ανεγέρθηκε στο ίδιο σημείο που βρισκόταν κατά το παρελθόν οι μυθικοί ναοί του Απόλλωνα που ανάλογα με την περίοδο ήταν κατασκευασμένοι από κλαδιά δάφνης, κερί μελισσών και χαλκό.
Χτίστηκε το 510π.Χ. με τις χορηγίες πολλών Ελλήνων και ξένων ηγεμόνων, αλλά και την καταλυτική συνδρομή της αθηναϊκής οικογένειας των Αλκμαιωνιδών. Από αρχιτεκτονικής άποψης ήταν δωρικού ρυθμού με 6 κίονες στην πρόσοψη και 15 στις πλευρές. Φιλοξενούσε εξαιρετικό γλυπτό διάκοσμο που αποδίδονταν στον Αντηναγόρα και τα αετώματά του παρουσίαζαν σκηνές που απεικόνιζαν τον ίδιο το θεό Απόλλωνα και τη γιγαντομαχία.
Το 373 π.Χ. το ιερό κατέφυγε σε έρανο με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση του ναού καθώς ένας μεγάλος σεισμός τον κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά. Αρχιτέκτονες του νέου κτίσματος που ήταν επίσης δωρικού ρυθμού και θαυμάζουμε μέχρι σήμερα ήταν οι Σπινθαγόρας ο Κορίνθιος ο Ξενόδορος και ο Αγάθων. Παρόμοια με τον προηγούμενο και αυτός ο ναός διέθετε 6 στήλες στην πρόσοψη και 15 στις πλευρές ενώ τα αετώματα του, που φιλοτέχνησαν ο Πραξίας και ο Ανδροσθένης φιλοξενούσαν σκηνές που απεικόνιζαν τον Απόλλωνα, τις Μούσες και τον Διόνυσο.
That is an important monument surviving from the sanctuary of Apollo is at Delphi. In response to legend it was in-built the identical place it was previously the legendary temples of Apollo, relying on the interval was made from laurel branches, bees wax and copper.
In-built 510p.Ch. with the sponsorship of many Greek and international rulers, but additionally the catalytic contribution of Athenian household Alkmaionidon. From an architectural perspective it was with 6 Doric columns on the entrance and 15 on the edges. Hosted wonderful sculptures ascribed to Antinagora and pediments have been scenes depicting the god Apollo and the identical giants.

In 373 BC the Sanctuary resorted to a fundraiser to gather cash for the rebuilding of the temple as a serious earthquake destroyed him nearly utterly. Architects of the brand new constructing was additionally Doric and we admire as we speak have been Spinthagoras of Corinth the Xenodoros and Agathon. Just like the earlier one and this temple had six columns on the entrance and 15 on the edges and gables, who painted the acts and Androsthenes hosted scenes depicting Apollo, the Muses and Dionysus.

https://www.taxidologio.gr/delfoi-todo-naos-apollona.html

Posted by Dimitil on 2018-02-17 21:10:11

Tagged: , Athena , Athena Pronaia , Delphi , Hellas , Tholos , Unesco , Unesco world heritage , monument , historic Greece , Amphissa , Fokida , Greece,Hellas

SEOClerks
Leave A Reply

Your email address will not be published.